Carpspots – Karpervissen in Frankrijk

Corona virus en de consequenties (laatste update 28 mei 2020)

[update 28 mei 2020]
Nederlands
Nu Frankrijk bekend heeft gemaakt dat zij van plan zijn om de landsgrenzen na 15 juni te openen voor toeristen komt het moment waarop we weer van een een visvakantie kunnen genieten wel erg dichtbij. We wachten echter nog wel op de formele bevestiging dat dit inderdaad gaat gebeuren en dat ook België haar landsgrenzen weer gaat openstellen. Het zou betekenen dat klanten met een boeking vanaf de week die start op 20 juni a.s. weer naar Frankrijk kunnen afreizen. Met deze klanten zullen wij vooraf contact opnemen zodra alles zeker is.
Vanaf nu zullen we ook weer boekingen voor de rest van dit seizoen aannemen!

English
After the announcement from the French government today that they will most likely open their borders for tourists after june 15, it looks like our our English clients can start preparing for their fishing trip abroad. The first trips that can be made will be in the week commencing june 20. We will still have to wait a few days for the final conformation, but there finally seems to be a small light at the end of the tunnel. We will contact all clients who for that perticular week ourselves once we have a 100% confirmation, so fingers crossed!
This also means we will start taking bookings for the rest of this season from now on!


[update 17 mei 2020]
Nederlands
Vanuit Frankrijk zwellen de geruchten aan dat men gaat aankondigen dat men in daar de grenzen weer open gaan stellen voor buitenlandse bezoekers op 15 juni a.s. De formele bevestiging hiervan krijgen we echter pas eind mei.
Daarmee zijn de problemen echter nog niet voorbij. De meesten onder ons reizen door België of Duitsland richting Frankrijk, dus ook in die landen zal men de grenzen moeten open voor wat formeel op dit moment “niet noodzakelijke reizen” zijn. Als alles meezit zouden de wateren die wij vertegenwoordigen op zaterdag 21 juni weer kunnen starten met het ontvangen van gasten. We zijn gematigd positief, maar we houden de situatie nauwlettend in de gaten!

English
Rumors are that France will announce that they will reopen the borders to foreign visitors on 15 June, but we will receive a formal confirmation at the end of May. If the rumours are correct it would mean that the lakes in France can start to receive guests in the week commencing june 21.We are moderately positive, but we are monitoring the situation closely!


[update 29 april 2020]
Nederlands
Het is inmiddels duidelijk geworden dat de maatregelen in Frankrijk er voor zorgen dat alle visvakanties vanaf nu tot en met de week van 7 juni omgeboekt zullen moeten worden naar een later moment in 2020 of 2021. Vanzelfsprekend zullen wij met de betreffende klanten contact opnemen.

English
It has now become clear that the measures in France mean that all fishing holidays from now up to and including the week of June 7 will have to be rebooked to a later time in 2020 or 2021. We will of course contact the relevant customers.


[update 14 april 2020]
Nederlands
Na de bekendmaking in Frankrijk dat de alles in elk geval nog gesloten blijft tot 11 mei, hebben we vandaag weer een flink aantal mensen gemaild om te kijken hoe we hun sessies gaan omboeken.

English
After the announcement in France that everything will remain closed until May 11, we have emailed quite a few people today to see how we are going to rebook their sessions.


[update 19 maart 2020]
Nederlands
Iedereen die via Carpspots heeft geboekt vanaf 21 maart t/m de week van 11 april heeft een mail gehad omdat de geboekte sessie geen doorgang kan vinden. In de mail staat ook een uitleg over hoe deze klanten hun week kunnen omboeken. We hopen voor iedereen dat er rond half april meer zicht is op een eind van de consequenties van de Corona-crisis, maar hou er serieus rekenschap mee dat er na die tijd nog meer boekingen verplaatst zullen moeten worden. Ook deze klanten zullen wij dan inlichten.

English
Everyone who booked through Carpspots from March 21 to the week of April 11 has had an email because the booked session cannot go through. The email also explains how these customers can rebook their week. We hope for everyone that there will be more insight into the end of the consequences of the Corona crisis around mid-April, but keep in mind that there is e chance more bookings will have to be moved after that time. We will inform clients as soon as we can.


[16 maart 2020]
Nederlands
In heel Europa worden de consequenties van het Corona-virus steeds zichtbaarder. Mensen worden geacht thuis te gaan werken, scholen en de horeca gaan op slot. Het zijn op verschillende manieren barre tijden voor iedereen. Wij kunnen niet anders dan hopen dat voor iedereen de gevolgen zo beperkt mogelijk blijven.
Ook wij hebben scenario’s in gang moeten zetten voor de situaties waarin onze klanten vanwege het sluiten van grenzen niet meer in staat zijn om hun bestemming te bereiken. Dat is iets waar we al geruime tijd mee bezig zijn. Het is namelijk niet eenvoudig om een middenweg te vinden tussen het veiligstellen van jullie boekingen en de levensvatbaarheid van veel van onze bestemmingen op de langere termijn.
Onze algemene voorwaarden zijn duidelijk, wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden voor de consequenties van een “force majeure” zoals dit virus. Dit betekent echter niet dat we niet het maximale willen doen voor onze klanten, nu en in de toekomst.
We hebben dan ook inmiddels met de meeste watereigenaren overeenstemming bereikt over wat we wel kunnen doen. Wat betekent dat concreet?

– Wanneer blijkt dat jouw sessie niet door kan gaan vanwege nieuwe regels waardoor het onmogelijk is om af te reizen naar jouw bestemming, dan bieden wij je de mogelijkheid om je boeking kosteloos te verzetten verderop in het seizoen of naar 2021. Voorwaarde hierbij is wel dat je naar hetzelfde water gaat.
We bekijken dit wekelijks en zullen contact zoeken met de kanten die dit betreft. We betalen, conform onze algemene voorwaarden, geen geld terug.

– Wanneer het voor jou, om andere redenen zoals ziekte of andere privé-omstandigheden, onmogelijk is om af te reizen, dan verwijzen wij je naar je eigen reis- en/of annuleringsverzekering. In die gevallen kunnen wij niets voor je doen. Afhankelijk van de dekking en de verzekeringsvoorwaarden, kan het zijn dat jouw reis- en of annuleringsverzekering wel voorziet in het terugbetalen van (een gedeelte van) de reissom.
– Daarnaast nemen in elk geval tot 1 mei geen nieuwe boekingen meer aan. We zullen deze periode, indien nodig, verlengen. Op deze manier geven we klanten van wie we de week opnieuw moeten inplannen zo maximaal mogelijk de ruimte om een keuze te maken.

Het zijn drastische maatregelen waarin we de verschillende belangen van klanten, watereigenaren en ook onszelf tegen elkaar hebben moeten afwegen. Het terugbetalen van geld door watereigenaren zorgt er voor dat veel bestemmingen acuut in financieel zwaar weer terecht zouden komen. Het zou jullie (en ook onze) favoriete hobby, het karpervissen in Frankrijk, onherstelbare schade toe kunnen brengen. Wij hopen op jullie begrip dat wij hebben gekozen voor deze oplossing.
Laten we hopen dat het einde van deze dramatische periode gauw in zicht komt en dat de gevolgen voor iedereen die jullie lief hebben zo beperkt mogelijk zullen zijn.

We zijn praktisch dag en nacht bezig om alle vragen te beantwoorden en de praktische gevolgen te verwerken. Daarom kan het langer duren voor je een antwoord van ons krijgt. Wij hopen op je begrip.

[March 16, 2020]
English version
Across Europe, the consequences of the Corona virus are becoming increasingly visible. People are expected to work at home, schools and the catering industry are locked. These are tough times for everyone in different ways. We cannot help but hope that the consequences for everyone will be as limited as possible.
We too had to start scenarios for the situations in which our customers are no longer able to reach their destination due to the closing of borders. That’s something we’ve been doing for quite some time. It is not easy to find a middle ground between securing your bookings and the long-term viability of many of our destinations.
Our terms and conditions are clear, we cannot be held responsible for the consequences of a “force majeure” like this virus. However, this does not mean that we do not want to do the maximum for our customers, now and in the future.
We have now reached agreement with most water owners on what we can do. What does that mean in concrete terms?

– If it turns out that your session cannot start due to new rules (like closing down borders) that make it impossible to travel to your destination, we offer you the opportunity to change your booking free of charge later in the season or towards 2021. The only condition is that you go to the same lake.
We review this on a weekly basis and will contact those involved. In accordance with our terms and conditions, we do not refund any money in case of a force majeure like the Corona-virus.
– If, for other reasons such as illness or other private circumstances, it is impossible for you to travel, we refer you to your own travel and / or cancellation insurance. In those cases we cannot do anything for you. Depending on the coverage and the insurance conditions, it may be that your travel and / or cancellation insurance provides for the repayment of (part of) the travel sum.
– In addition, no further bookings will be accepted until 1 May. We will extend this period if necessary. In this way, we give customers who we have to reschedule the week as much space as possible to make a choice.

These are drastic measures in which we have had to weigh up the various interests of customers, water owners and ourselves. Repayment of money by water owners means that many destinations could end up in financially difficulties. It could cause irreparable damage to your (and also our) favorite hobby, carp fishing in France. We hope you understand that we have chosen this solution.
Let us hope that the end of this drmatic period will come soon and that the consequences for everyone we love will be as limited as possible.

We are practically working day and night to answer all questions and to process the practical consequences. That is why it may take longer before you receive an answer from us. We hope for your understanding.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *