Algemene Reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden

Prijzen
De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op tarieven, heffingen, geldkoersen en belastingen zoals ons bekend waren op het moment dat onze prijslijsten werden gepubliceerd. Nadat de volledige reissom, 8 weken voor vertrek, is voldaan, zullen wij in principe de prijzen niet wijzigen. Bij tussentijds prijsverhogingen, heeft u het recht de reis te annuleren. Dit moet uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van onze mededeling inzake de prijsverhoging gebeuren. U heeft dan recht op terugbetaling van de reeds betaalde gelden.

CarpSpots aanbiedingen
De aanbiedingen van CarpSpots zijn vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. CarpSpots kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten en/of vergissingen in de programma’s. Op zowel tekstuele als fotografische materialen in onze aanbiedingen berust een auteursrecht. Niets uit deze gepubliceerde informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van CarpSpots.
Voor het overnemen van gedeelte(n) van deze informatie voor welk doel dan ook dient men zich tot CarpSpots te wenden.

Vervanging
De reiziger kan zich laten vervangen door een andere persoon mits dit verzoek tijdig voor het begin van de reis wordt ingediend.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a De plaatsvervanger moet voldoen aan de voorwaarden van de reis in kwestie;
b Het verzoek moet uiterlijk 7 dagen voor vertrek worden ingediend of in ieder geval zo tijdig dat alle benodigde handelingen/formaliteiten kunnen worden verricht;
c De eventueel resterende reissom moet, zoals gesteld in onze algemene voorwaarden, voor vertrek bij ons binnen zijn.

Informatie
Bij vertrek dient u in het bezit te zijn van de volgende documenten: een geldig en niet verlopen paspoort (eventueel een Europese identiteitskaart), rijbewijs en groene kaart. Door de corona pandemie zijn er aanvullende regels/eisen waaraan u moet voldoen om door een land te reizen en te verblijven in een land van bestemming. De geldende regels vindt u onder andere op www.nederlandwereldwijd.nl . U dient zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en ruim op tijd voor vertrek te controleren dat de eerder verstrekte informatie intussen niet gewijzigd is en dat u voldoet aan alle gestelde regels en eisen. Als u de reis niet (geheel) kunt maken vanwege het ontbreken van één of meerdere van de bovengenoemde documenten bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. CarpSpots kan hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden.

Wijzigingen door CarpSpots
Wij hebben het recht om de reisovereenkomst, vanwege belangrijke omstandigheden, te wijzigen. Binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden moeten wij u een alternatief aanbod voorleggen. Als u het met het alternatief niet eens bent kunt u de reis kosteloos annuleren. Dit moet dan binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging gebeuren. Als een wijziging ons kan worden toegerekend en als u door deze wijziging schade lijdt, zijn wij verplicht om de schade te vergoeden. Als een wijziging u kan worden toegerekend komen de kosten van een eventuele schade voor uw rekening. Wij zijn verplicht om u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de aankomst- of vertrektijden.

Onze verantwoordelijkheid
Onze verantwoordelijkheid is om de reis op een zo goed mogelijke manier uit te voeren inclusief de diensten van de door ons ingeschakelde dienstverleners. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of slecht uitvoeren van een reisovereenkomst als de tekortkomingen niet aan onze schuld te wijten zijn. Als u tijdens de reis in moeilijkheden raakt, zijn wij verplicht om u zoveel mogelijk te helpen. De eventuele kosten zijn voor onze rekening als de tekortkomingen aan onze schuld te wijten zijn. Als de problemen aan u te wijten zijn, zijn de kosten van de eerder genoemde hulp voor uw rekening. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, die het gevolg is van het niet goed uitvoeren van de reis, als de tekortkomingen in de uitvoering aan u toe te schrijven zijn. Als wij, tegenover u, aansprakelijk zijn voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Verplichting van de reiziger
U bent verplicht om alle aanwijzingen van ons na te leven ter bevordering van een goede uitvoering van de reis. Een reiziger die zodanig last of hinder oplevert dat de goede uitvoering van de reis in gevaar komt, kan door de reisorganisatie van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten.
Alle kosten die hier een gevolg van zijn komen voor rekening van de reiziger. Als de reiziger geen verwijt ter zake de uitsluiting treft, kan de volledige reissom of een gedeelte ervan worden terugbetaald. U bent verplicht om zo spoedig mogelijk (bij voorkeur schriftelijk) elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst ter plaatse te melden aan de dienstverlener in kwestie. U bent verplicht om zich te houden aan de huisregels die per bestemming beschikbaar zijn gesteld. De beheerder heeft het recht om u bij een eventuele schending, de toegang tot de bestemming met directe ingang te ontzeggen.

Klachten
Ondanks al onze voorbereidingen en zorg is het mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht moet met spoed (binnen 48 uur) bij de dienstverlener ter plaatse worden ingediend, liefst schriftelijk. Als u dit nalaat, heeft u in principe geen recht op “schadevergoeding” in welke vorm dan ook. Logischerwijs kan een klacht veel gemakkelijker door de dienstverlener ter plaatse worden behandeld dan na uw thuiskomst!
Als de klacht ter plaatse niet bevredigend kan worden opgelost, kan deze binnen één maand na terugkomst in Nederland/België schriftelijk bij ‘CarpSpots’ worden ingediend. Klachten die later binnenkomen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. Als het een klacht betreft, die wij naar het buitenland moeten doorsturen, is het van groot belang dat u, naast de Nederlandse brief, ook een vertaling in het Engels, Duits of Frans meestuurt. Dit bespoedigt de klachtenbehandeling aanzienlijk.

Annuleringen
Als u door omstandigheden de reis zal moeten annuleringen, dan zullen wij op basis van onderstaande tabel een bedrag in rekening brengen:
– Annulering na de aanbetaling : 50% van de totale reissom
– Annulering minder dan 60 dagen: 100% van de totale reissom
Wij adviseren u te allen tijde om een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Carpspots kan nooit verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor de dekking van de door u afgesloten reis-en annuleringsverzekering.